การเมือง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ ศรีสุวรรณ จรรยา

“ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ขัดแย้ง รธน. ปี60 หรือไม่

Home / ข่าวการเมือง / “ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ขัดแย้ง รธน. ปี60 หรือไม่

“ศรีสุวรรณ” ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัย พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญ ปี60 หรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้รับมอบอำนาจจากนายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายังศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลวินิจฉัย พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่

โดยระบุคำขอความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการดังนี้

1. ขอให้ศาลรับคำร้องนี้ไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 213 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 ตามกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพ.ศ. 2560 ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและคำวินิจฉัยฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

2. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 77 อันมีผลต่อการกระทบหรือละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 หรือไม่

3. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามาตรา 28 (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 77 อันมีผลต่อการกระทบ หรือละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 หรือไม่

4. การกระทำการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีพ.ศ. 2560-2579 ก่อนที่จะประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560 ถือว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 65 หรือไม่