ข่าวINN ข่าวสดวันนี้ งบประมาณแผ่นดิน รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนช. ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท

มติ สนช. ผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ขณะรัฐบาลยันอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 200 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาและขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ในยุทธศาสตร์ชาติของประเทศ ทั้งเรื่องการเมืองการปกครอง ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความเหลื่อมล้ำและการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำและคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลได้รับฟังสิ่งที่สมาชิกอภิปรายมาโดยตลอด เพื่อนำไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน ย้ำว่า จะนำงบประมาณไปใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวจาก INN