การเมือง ป.ย.ป. ปฏิรูปประเทศ วิษณุ เครืองาม

วิษณุ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Home / ข่าวการเมือง / วิษณุ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิษณุ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชี้ เป็นการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันนี้ (14 ก.ย.) เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป เรื่อง การปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

โดยงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้แนวคิด “คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง

ทั้งนี้ การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูป คณะทำงานแต่ละเรื่องได้ใช้ กรอบการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอ ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ การปฏิรูปด้านระบบกฎหมาย การปฏิรูปด้านวิธีปฏิบัติของรัฐ ด้านงบประมาณและกลไกการเงิน ด้านองค์กร และด้านเครื่องมือการบริหารจัดการและกำหนดนโยบาย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอจากคณะทำงานทั้งหมดได้นำเสนอสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ ป.ย.ป. วันที่ 12 ก.ย. และ 24 ก.ย. ตามลำดับ โดยเป้าหมายหลักของการดำเนินงานทั้งหมดนี้คือ Reform In Action ทำให้เกิดรูปธรรมและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศที่ประชาชนโดยส่วนรวมได้ประโยชน์สูงสุด