โปรดเกล้าฯ ให้ ‘กิตติรัตน์’ พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ ให้ ‘กิตติรัตน์’ พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ ให้ ‘กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ’ พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2560

เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ที่มา  ratchakitcha.soc.go.th