รองนายกฯ เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 25 ลุ่มน้ำ

Home / ข่าวการเมือง / รองนายกฯ เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 25 ลุ่มน้ำ

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม “เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1)”

วันนี้ 13 พ.ย.60 ณ ห้องวายุภักษ์3-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม “เปิดโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1)”

โดยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 ) โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการและได้จัดการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โดยมีผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารการจัดการน้ำของประเทศตลอดจนองค์กรด้านนโยบายและสถาบันการศึกษาสมาคมองค์กรต่างๆและบริษัทที่ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำทั่วประเทศให้ได้รับทราบที่มาความสำคัญ

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินโครงการระบุไว้ดังนี้
1. สนับสนุนและเชื่อมโยงคลังข้อมูลน้ำและผู้มีอากาศแห่งชาติโดยการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. เน้นจัดหาข้อมูลโดยบูรณาการข้อมูลจากที่มีอยู่และจัดเก็บเอง
3. เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการจัดการน้ำต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน การพัฒนาดัชนีชี้วัดการจัดการน้ำตลอดจนรับทราบผลการประเมินดัชนีชี้วัดที่คาดว่าจะได้และแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการน้ำในพื้นที่ระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ถึง 4 ของปี พ.ศ. 2562

โดยโครงการนี้ได้แบ่งการดำเนินการเป็นสามขั้นตอนหลักคือ
1. การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ความไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีชี้วัดใน “ระบบครั้งข้อมูลน้ำและผู้มีอากาศแห่งชาติ” ทั้งเชิงระบบและเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. การพัฒนาระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและการนำเข้าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการจัดการน้ำ
3. การประชุมสัมมนาและฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ