นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือกตั้ง

นายกฯย้ำ เดินหน้าเลือกตั้งตามโรดแมป – รัฐบาลไม่ปิดกั้นยึดกฎหมาย

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯย้ำ เดินหน้าเลือกตั้งตามโรดแมป – รัฐบาลไม่ปิดกั้นยึดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลขอน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารบ้านเมือง พร้อมเดินหน้าเลือกตั้งตามโรดแมป ย้ำรัฐบาลไม่ปิดกั้นยึดกฎหมาย ขออย่าละเมิดสิทธิไม่โยงการเมือง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลนี้ไม่เพียงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาต่างๆ เป็นกรอบแนวคิดหลัก สำหรับการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังได้นำไปเผยแพร่อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาคมโลกต่อไป อีกด้วย โดยหลายประเทศได้นำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตนในปัจจุบัน

สำหรับในประเทศของเราเอง ตั้งแต่ระดับจังหวัด ลงมาถึงท้องถิ่น เช่น ขอนแก่นโมเดล ซึ่งเป็นความร่วมมือของคนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเทศบาล ภาคเอกชน 20 บริษัท และภาคประชาสังคม เป็นประชารัฐ ที่เข้มแข็ง ในการพัฒนาเมือง วางผังเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) และ Smart Bus เป็นต้น ตามแนวคิด Smart City เพื่อจะรองรับการเติบโตของเมืองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และของภาคสอดคล้องกับความต้องการของคนขอนแก่น และบ้านผาสุข ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ที่เป็นที่ตั้งของโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้า และเป็นที่มาของโครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ

ทั้งนี้ ในปีหน้ามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ เป็นเข็มทิศนำทาง ในการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริต คอรัปชั่น การกระทำผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ในส่วนของการเดินหน้าทางการเมืองสู่การเลือกตั้งตาม Roadmap จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน และประชาคมโลกด้วย ดังนั้นทุกคนควรจะหารือกัน ว่าวันหน้าจะอยู่กันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ภาคธุรกิจ ประชาชน รัฐบาล คสช. ต้องมีหนทางร่วมมือกัน ไม่ใช่ติติงกันไปมา โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายในการที่จะไปต่อสู่ ปิดกั้น กีดขวางนักการเมือง จึงขออย่ามาบิดเบือนกัน ซึ่งต่อไปก็จะทำทุกอย่างสามารถจะพูดคุย เจรจา หาหนทางออกกันได้ ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่

พร้อมอยากจะขอความร่วมมือให้ทุกฝ่าย ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหันหน้าพูดคุยหารือกัน รับฟังกันอย่างมีเหตุมีผล หลักการ และเหตุผล ด้วยปัจจัยภายในภายนอกที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่คิดเอาเอง หรือมาเปรียบเทียบกับในช่วงบางช่วง ดังนั้น ขอให้ช่วยกันเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ โดยยึดมั่นจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว รวมทั้ง ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี และโลกยุคดิจิตอล เพื่อจะแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะในเรื่องสินค้าเกษตรที่มีการแข่งขันมากขึ้น ส่งผลกดดันให้ราคาตกต่ำ ทั้งน้ำท่วม-น้ำแล้ง ที่รุนแรงขึ้น เราจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิต และต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ว่า เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าครอบครัว หรือบ้าน เป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความสำคัญที่สุด ดังนั้น ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งคือ ครอบครัวหลัก

ทั้งนี้ ทุกคนต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐาน สำหรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเขียนในโซเซียลมีเดีย หรือไปให้ร้ายใครโดยที่เราไม่มีข้อเท็จจริง อันนั้นก็ละเมิดสิทธิผู้อื่น อย่ามองหรือจ้องแต่รัฐบาลจะไปละเมิดสิทธิ เพราะถ้าไม่ละเมิดกันเอง รัฐบาลจะไปทำอะไรได้ รวมทั้งรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลกฎหมาย ไม่มีการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง พร้อมขออย่ามองเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียว โดยรัฐบาลนี้ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ยของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ (สายด่วน 1567) ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะรับเรื่องร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้