โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารหญิง-นายทหาร 2 ราย ฐานผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารหญิง-นายทหาร 2 ราย ฐานผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง
ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหารหญิง-นายทหาร สัญญาบัตร จํานวน 2 ราย เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีใจความดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหาร สัญญาบัตร จํานวน 2 ราย ออกจากยศทหาร เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. พันโทหญิง ลักศิกุลธินี ตันปา สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

2. นาวาอากาศโท พสิษฐ์ ฝ่ายบุตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญ จักรมาลา

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์
รองนายกรัฐมนตร