จตุพร ฝันแก้ ผู้สำเร็จราชการ แน่ หากเป็นรัฐบาล

Home / ข่าวการเมือง / จตุพร ฝันแก้ ผู้สำเร็จราชการ แน่ หากเป็นรัฐบาล
นายจตุพร พรหมพันธุ์,ป๋าเปรม,พรรคเพื่อไทย,องคมนตรี
นายจตุพร พรหมพันธุ์,ป๋าเปรม,พรรคเพื่อไทย,องคมนตรี

26 ต.ค. 52 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดง กล่าวถึงแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ประธานองคมนตรี ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่า

ตนและคนเสื้อแดงทั้งหมดไม่สามารถไว้ใจประธานองคมนตรีได้ เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาชวนให้น่าสงสัย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ฝักใฝ่ทางการเมือง ที่สำคัญคือคนเสื้อแดงเห็นร่วมกันว่าผู้ที่เหมาะสมจะรับตำแหน่งสำเร็จราชการ แทนพระองค์นั้นควรเป็นองค์รัชทายาทเท่านั้น ไม่สมควรจะจะเป็นสามัญชน ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต

เราตกลงร่วมกันว่าหาก พรรคเพื่อไทยเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ นอกจากจะต้องนำรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมาใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 แล้ว ยังจะต้องแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์ ไม่ให้ประธานองคมนตรีสามารถรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ และต้องกำหนดลงไปว่าผู้จะรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นจะต้อง เป็นองค์รัชทายาทเท่านั้น” นายจตุพรกล่าว

เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงได้เปิดประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 โดยเสนอว่า ไม่ควรแก้เฉพาะ 6 ประเด็น ตามข้อสรุปของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญเท่านั้น แต่ควรแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2550 ได้กำหนดเรื่องการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนี้

มาตรา 18 ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา 19 ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 18 หรือในกรณีพระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง

ซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 20 ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 หรือมาตรา 19 ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน