นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นายกฯ มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พร้อมขอให้มีจิตสาธารณะ เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ฝากคำขวัญดังกล่าวในปีนี้ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

คำขวัญวันเด็ก 2561
คำขวัญวันเด็ก 2561