ประกาศใช้ ม.44 อนุญาตให้จุดพลุปีใหม่ได้ 5 ทุ่ม 31 ธ.ค. ถึงตี 1 วันที่ 1 ม.ค.61

Home / ข่าวการเมือง / ประกาศใช้ ม.44 อนุญาตให้จุดพลุปีใหม่ได้ 5 ทุ่ม 31 ธ.ค. ถึงตี 1 วันที่ 1 ม.ค.61

คำสั่งหัวหน้า คสช. ใช้ ม.44  อนุญาตให้จุดพลุช่วง ปีใหม่ ได้เวลา 23.00 น. ของคืนวันที่ 31 ธ.ค. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 61

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2560 เรื่องการจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตร 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงออกคำสั่งให้จุดพลุในช่วงปีใหม่ตั้งแต่ช่วงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร หรือนายอำเภอท้องที่ในจังหวัด

สำหรับการขออนุญาตจุดและปล่อยบั้งไฟ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ให้ยังคงตามคำสั่งที่ 27/2559 ทั้งนี้ สถานที่จุดพลุต้องอยู่ในระยะปลอดภัย และไม่อยู่ในเขตพระราชฐาน คลังน้ำมัน หรือแหล่งเชื้อเพลิง โรงพยาบาล และสนามบิน ขณะเดียวกันให้ผู้จัดจุดพลุ กำหนดให้มีมาตรฐานดูแลความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน