คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ ปัดสัมภาษณ์สื่อ คาดนำประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเข้าหารือ

Home / ข่าวการเมือง / นายกฯ ปัดสัมภาษณ์สื่อ คาดนำประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเข้าหารือ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ปัดสัมภาษณ์สื่อ คาดนำประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเข้าหารือ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด คาดว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรี จะนำประเด็นการออกประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 และการพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ประเด็นให้มีผลใช้บังคับ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เข้าหารือ ครม. เพื่อความเข้าใจในทางกฎหมายและทางปฏิบัติร่วมกัน

สำหรับวาระการประชุมครม. คาดว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย และรายงานการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ 2561-2563 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 1

ด้านกระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานผลการดำเนินงานและการนำเสนอวีดีทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านและชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2559 – 2560

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว

อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สำหรับปีพ.ศ 2561-2563