การเมือง พ.ร.ป. ส.ส. สนช. เลือกตั้ง

มติ สนช. ยืดบังคับใช้ พ.ร.ป.ส.ส. 90 วัน ชี้ อาจส่งผลให้ต้องเลื่อนเลือกตั้ง

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช. ยืดบังคับใช้ พ.ร.ป.ส.ส. 90 วัน ชี้ อาจส่งผลให้ต้องเลื่อนเลือกตั้ง
สนช. มีมติเห็นชอบประกาศใช้ พ.ร.ป.ส.ส. นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน ชี้ อาจส่งผลให้ต้องเลื่อนเลือกตั้ง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมใช้เวลาในการอภิปรายในวาระ 2 – 3 นานเกือบ 14 ชั่วโมง ก่อนมีมติเอกฉันท์ 213 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะมีผลใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ในส่วนของสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ผ่านความเห็นชอบของ สนช. ผู้ที่จะลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส. ทุกคน จะต้องแสดงหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี พรรคการเมือง ยังสามารถจัดมหรสพในการหาเสียงได้ แต่จะมีการกำหนดค่าใช้จ่ายพรรคการเมืองไม่ให้เกินร้อยละ 20 ของงบหาเสียง และยังขยายระยะเวลาการเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง เป็นตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 17.00 น.

นอกจากนั้น สนช. ยังมีมติเสียงข้างมาก ตัดสิทธิผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการรับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นบางตำแหน่งเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 2 ปี ไว้อยู่ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร