มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน

Home / ข่าวการเมือง / มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน
ที่ประชุมสนช.มีมติไม่เห็นชอบรายชื่อ 7 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่ กกต.ชุดใหม่ ต้องสรรหาใหม่ภายใน 90 วัน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงคะแนนลับไม่เห็นชอบ เสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 124 เสียง ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ทั้ง 7 คน ซึ่งประกอบด้วย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
นายประชา เตรัตน์
นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
นายปกรณ์ มหรรณพ

สำหรับขั้นตอนหลังนี้ จะเป็นไปตามมาตรา 12 วรรค 8 ที่กำหนดว่า ในกรณีที่วุฒิสภา ( สนช.) ไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่อีกไม่ได้ โดยกระบวนการสรรหา ต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหา ภายใน 20 วัน จากนั้น ดำเนินการสรรหา ใช้เวลา อีก 90 วัน แล้ว ส่งใน สนช. พิจารณา ในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลา 45 วัน ก่อนมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไป