กรุงเทพโพลล์ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

กรุงเทพโพลล์ เผยครบ 3 ปี 6 เดือน “พล.อ.ประยุทธ์” คะแนนลดลง

Home / ข่าวการเมือง / กรุงเทพโพลล์ เผยครบ 3 ปี 6 เดือน “พล.อ.ประยุทธ์” คะแนนลดลง
กรุงเทพโพลล์ ประเมิน 3 ปี 6 เดือน “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” พอใจเพิ่มขึ้นทุกด้าน ขณะ ตัวนายกฯ คะแนนลด มองเศรษฐกิจยังไม่ดีเป็นตัวฉุด

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,165 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล เฉลี่ย 5.64 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากการประเมินการทำงานรอบ 3 ปี 0.37 คะแนน อีกทั้งการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกด้าน โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุด ด้านการต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 0.61 คะแนน รองลงมา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น 0.47 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น 0.41 คะแนน

ขณะที่ คะแนนของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้นำรัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.82 คะแนน ลดลงจากการประเมินรอบ 3 ปี ที่ได้ 7.00 คะแนน โดยได้คะแนนลดลงเกือบทุกด้าน ซึ่งมีเพียงด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45.2 เห็นว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 30.9 เห็นว่าเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 23.9 เห็นว่าแย่ลงกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงเรื่องที่เป็นสิ่งบั่นทอนหรือทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลมากที่สุด ร้อยละ 25.9 ระบุ เรื่องเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร รองลงมาร้อยละ 23.0 ระบุ ข่าวความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วมรัฐบาลและคนรอบข้างนายกฯ และร้อยละ 16.3 ระบุยังไม่เด็ดขาดเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น