กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่าวสดวันนี้ ทุจริตเงินคนจน

โปรดเกล้าฯ ปลดบิ๊กข้าราชการ ก.พัฒนาสังคมฯ พ้นตำแหน่งเอี่ยวทุจริตเงินคนจน

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ ปลดบิ๊กข้าราชการ ก.พัฒนาสังคมฯ พ้นตำแหน่งเอี่ยวทุจริตเงินคนจน
โปรดเกล้าฯให้ ‘ปลัดกระทรวง, รองปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ พ้นตำแหน่ง เหตุเอี่ยวโกงเงินคนจน

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (22 พ.ค. 2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง โดยระบุว่า

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคําสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 85 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 จํานวน 3 ราย ดังนี้

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ตําแหน่งปลัดกระทรวง
นายณรงค์ คงคํา ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง
นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2561 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าว พ้นจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561
ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ก่อนหน้านี้ มีข่าวการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหรือทุจริตเงินคนจน ซึ่งพบขบวนการโกงเงินดังกล่าวหลายจังหวัด จนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายในปัจจุบัน

ซึ่งนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อดีตปลัด พม. และนายณรงค์ คงคํา อดีตรองปลัดกระทรวง พม. ถูกโยกย้ายให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 52/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61
ต่อมาจึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทั้งคู่ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอผลการสอบสวนการทุจริตเงินผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง