การเมือง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย สนช.

สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย

Home / ข่าวการเมือง / สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ด้วยคะแนน 195 เสียง โดยจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแปรญัตติภายใน 7 วัน

วันที่ 24 พ.ค. 2561 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ โดยนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า

สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการวาระ 1 ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ด้วยคะแนน 195 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย จำนวน 23 คน พิจารณาแปรญัตติภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำผ่าน การนำกลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตราย

การอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปดูในพื้นที่ว่าการนำเข้าสารเคมี มีลักษณะเป็นอย่างไร ส่วนการนำเข้าสารอันตรายมีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจน หากไม่เกิดประโยชน์ก็จะไม่นำเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งรัฐบาลตรวจสอบอย่างรอบคอบ

 

 

ขอบคุณข้อมูล  จส.100