การเมือง คสช. พ.ร.ป. ส.ส. รัฐธรรมนูญ สนช. เลือกตั้ง

มติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

Home / ข่าวการเมือง, เลือกตั้ง 2562 / มติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
มติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ขณะที่ การพิจารณาลงมติคำสั่ง 53/60 ของหัวหน้า คสช. นัด 5 มิ.ย. นี้

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ม.35 (4) และ (5) ไม่มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นสิทธิชนิดหนึ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญม.95 วรรค 3

สำหรับ ม.92 วรรคหนึ่งที่บัญญัติให้ผู้พิการมีผู้ช่วยช่วยกาบัตรเลือกตั้งแทน ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกหรือจัดให้มีความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับตามรัฐธรรมนูญม.85 วรรคหนึ่ง

หลังจากนี้จะต้องรอเอกสารคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการของศาลรัฐธรรมนูญที่จะส่งกลับไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้นประธาน สนช. ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายและไปสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปต่อไป

ขณะที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย โดยนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันอังคารที่ 5 มิถุนายนนี้