คลายล็อกพรรคการเมือง ห้ามหาเสียง เลือกตั้ง

คสช. ใช้ ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง ห้ามหาเสียงออนไลน์

Home / ข่าวการเมือง, เลือกตั้ง 2562 / คสช. ใช้ ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง ห้ามหาเสียงออนไลน์

คสช. ใช้ ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง ห้ามหาเสียงออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตำมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2560 เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในการปฏิรูปตามมาตรา 45 และ 258 ของรัฐธรรมนูญ

รวมทั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้วและที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ

และเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วัน นับแต่มีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการ แก้ไขข้อบังคับพรรค,เลือกหัวหน้าพรรค,จัดตั้งสาขาพรรค,เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค,จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ติดต่อประสานงานกับสมาชิกพรรคได้แต่ห้ามหาเสียง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งได้ ก่อ่นกฏหมายเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ