ครม. บริจาคเงิน พรรคการเมือง ภาษี ลดหย่อนภาษี

ครม. อนุมัติบริจาคเงินให้พรรคการเมือง หักลดหย่อนภาษีได้ !!

Home / ข่าวการเมือง / ครม. อนุมัติบริจาคเงินให้พรรคการเมือง หักลดหย่อนภาษีได้ !!

ครม. อนุมัติบริจาคเงินให้พรรคการเมือง หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินปีละ 1 หมื่นบาท มีผลบังคับใช้สำหรับยื่นรายการปี 62

วันนี้ (26 พ.ย.61) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ ประชุมครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1. กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน หรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่บริจาค

แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

2. กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาค ไปหักรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่บริจาค

แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 25561 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันว่า หลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองอย่างเปิดเผย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบพรรคการเมืองในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของภาคประชาชน ในการทำหน้าที่ตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยต่อไป

โดยในวันที่ 7 ธันวาคม นี้ นายกรัฐมนตรีจะมีการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุย ทำความเข้าใจในเรื่องการเลือกตั้ง ส่วนในเรื่องการพิจารณาปลดล็อคพรรคการเมืองนั้น คสช. จะพิจารณาอีกครั้ง