ข่าวสดวันนี้ คดีอาญา สนช.

สนช. 149 เสียง ผ่านร่างกม. ห้าม ‘คนหนีคดี’ ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญา

Home / ข่าวการเมือง / สนช. 149 เสียง ผ่านร่างกม. ห้าม ‘คนหนีคดี’ ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญา

สนช. ผ่านร่างกม. ห้าม “คนหนีคดี” ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญา อีกทั้งให้อำนาจเจ้าพนักงานศาลสามารถจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องรอตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองดำเนินการได้

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (4 ธ.ค. 2561) ที่ประชุมมีมติ  149 เสียง งดออกเสียง 3 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่….) พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ   ห้ามบุคคลที่หลบหนีการจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาใดๆ ได้อีก

โดยสารสำคัญของร่างกฎหมาย คือ การตัดสิทธิ์บุคคลที่ปฏิเสธอำนาจศาล ที่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาซึ่งถึงที่สุด เช่น บุคคลที่หลบหนีการจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ห้ามใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาใดๆ ได้อีก

โดยนายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ เลขานุการ กมธ. ฐานะตัวแทนศาลยุติธรรม ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า ในส่วนของผู้ที่ละเมิดอำนาจศาล ซึ่งหมายถึงการไม่ยอมรับคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนั้น จะหมายถึงการหลบหนีการรับโทษตามคำพิพากษาทั้ง คำตัดสินให้จำคุก หรือ ชำระค่าปรับ แต่กรณีดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิ์หรือตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะดำเนินคดีอาญากับโจทก์ที่ถูกตัดสิทธิ์ฟ้องร้องคดี กรณีที่คดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีก คือ มาตรา 4 ซึ่งเพิ่มเติมวรรคสามของมาตรา 117 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 ให้อำนาจเจ้าพนักงานศาลสามารถจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยไม่ต้องรอตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองดำเนินการ ซึ่งปรับเนื้อหาให้ทันกับการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวผู้ที่ถูกศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว