ข่าวสดวันนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แก้กฎหมาย

สนช. ผ่านกฎหมาย เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้าง สูงสุด 400 วัน – เพิ่มวันลาคลอด

Home / ข่าวการเมือง / สนช. ผ่านกฎหมาย เพิ่มเงินชดเชยเลิกจ้าง สูงสุด 400 วัน – เพิ่มวันลาคลอด

สนช. เห็นชอบแก้กฎหมายแรงาน เพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้างนาน 400 วัน , เพิ่มวันลาคลอดบุตรจาก 90 วัน เป็น 98 วัน

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วานนี้ (13 ธ.ค. 2561) ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีการแก้ไขร่างกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ประเด็น คือ การเพิ่มค่าชดเชยเลิกจ้าง, สิทธิลาคลอดบุตร, สิทธิวันลากิจ และกรณีการเปลี่ยนตัวนายจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

เงินค่าชดเชยเลิกจ้าง

เพิ่มอัตราค่าชดเชยเลิกจ้างให้กับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะได้ค่าชดเชยอัตราเพิ่มเป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน

ทั้งนี้ จะทำให้หลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน

2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน

3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน

4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน

5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน

6. ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

สำหรับเงินชดเชยเลิกจ้าง จะจ่ายให้ในกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเองโดยสมัตรใจ

สิทธิลาคลอดบุตร

เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน จากเดิมมีสิทธิลา 90 วัน ซึ่งไม่รวมลาฝากครรภ์หรือตรวจครรภ์ แต่ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย

เงินชดเชย

โดยแต่เดิมที่ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วันนั้น จะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน ทั้งนี้เมื่อเพิ่มวันลาดคลอดบุตรเป็น 98 วัน สำหรับ 8 วันที่เพิ่มขึ้นมานั้น นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

กรณีลากิจ

เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างสามารถลากิจธุระอันเป็นจำเป็น ได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ

กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง

กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้างหรือนิติบุคคล ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอม สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้าง ซึ่งตามกฎหมายเดิมนั้นลูกจ้างต้องไปฟ้องศาลเอง

โดย สนช. ได้ผ่านพิจารณา พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับนี้ เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 30 วัน