ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ บัตรคนจน

รัฐบาลเผย คนเป็นปลื้ม โครงการบัตรคนจน มากสุด

Home / ข่าวการเมือง / รัฐบาลเผย คนเป็นปลื้ม โครงการบัตรคนจน มากสุด

รัฐบาลทำโพลผลสำรวจประชาชน 6 พันคน “โครงการบัตรคนจน” พอใจอันดับ 1 รองลงมาแก้ปัญหายาเสพติด-พอใจผลงานภาพรวม

วานนี้ (25 ธ.ค. 2561) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ และโฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังรัฐบาลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 6,250 คน ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.–10 พ.ย. 2561 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอ พบว่า

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

1.การติดตาม รับรู้นโยบายและข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า นโยบาย โครงการที่ประชาชนรับรู้มากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 97.7 รองลงมา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 96.5

ทั้งนี้ ร้อยละ 41.4 ใช้อินเตอร์เน็ต ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยร้อยละ 37.5 ติดตามผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 25.8 ไลน์ ร้อยละ 2.8 อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ร้อยละ 2.0 ขณะที่ร้อยละ 58.6 ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในการติดตาม โดยให้เหตุผล เช่น ร้อยละ 32.1 ต้องการรับข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ

2.ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ร้อยละ 59.7 พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 34.5 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 0.7 ไม่พึงพอใจเลย ส่วนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลมากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 63.4

3.เรื่องที่ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนในรอบปี 2561 มากที่สุดคือ สินค้าอุปโภค-บริโภคมีราคาแพง ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือการทำเกษตรกรรม เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ร้อยละ 34.9

4.ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภค–บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง ร้อยละ 48.0 รองลงมา คือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ำ ราคาปุ๋ย อาหารสัตว์แพง จัดหาตลาดรองรับ ร้อยละ 30.4

5.ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุดร้อยละ 55.9 เชื่อมั่นปานกลางร้อยละ 37.2 ขณะที่ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.9

และ 6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายการของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านช่องทางอื่นๆ ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ

เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ การส่งข้อมูลข่าวสารเป็นข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานรัฐ/เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มต่างๆ ทราบและรับรู้ เช่น ประชาชนที่ไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้าน เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย

อีกทั้งควรมีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นและทั่วถึง เช่น แก้ปัญหาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่มีราคาแพง แก้ปัญหาด้านการเกษตร และช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น เช่น โครงการสินเชื่อในด้านต่างๆ โครงการส่งเสริมนโยบายการเงินให้แก่ประชาชน โครงการดูแลผู้ป่วยและการรักษาพยาบาล