ข่าวสดวันนี้ ข่าวเลือกตั้ง สำนักนายกรัฐมนตรี เลือกตั้ง 2562

รบ.แถลง หลัง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งประกาศใช้ ขอปชช.ออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด

Home / ข่าวการเมือง / รบ.แถลง หลัง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งประกาศใช้ ขอปชช.ออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด

รัฐบาลออกแถลงการณ์ ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ยันเลือกตั้งเกิดขึ้นกลางปีนี้

วันนี้ (23 ม.ค. 2562) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง 2562 ให้มีผลบังคับใช้ โดยระบุว่า  แถลงการณ์จากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การเลือกตั้งทั่วไป”

ในวันนี้ (23 มกราคม) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำพระราชกฤษำีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว

ผลก็คือภายใน 5 วันนับแต่วันนี้  คณะกรรมการการ เลือกตั้ง จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดวันเลือกตั้ง  วันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่ง เขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง เขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี จำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 นอกจาก นั้นวิธีการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนระยะเวลา ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งจะต้อง ปฏิบัติและเริมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามมาตรา 173 ซึ่งก็น่า จะเป็นการยุติความลังเลสงสัยได้ว่า จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ และเมื่อใด

การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่การประสานงานระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมการการ เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ประสานเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงกำหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งที่จะมีขึ้นก่อน ระหว่างพระราชพิธี และภายหลังพระราชพิธีเพื่อไม่ให้กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการภายหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งบางเรื่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้วไปทับซ้อนหรือเสียงต่อการทับซ้อนกับกำหนดการพระราชพิธีดังกล่าวหรือพระราชพิธีประจำปีในเรื่องอื่น ๆ เช่น

พระราชพิธีสงกรานต์ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตลอดจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาบรรยากาศ ในระหว่างนั้นมิให้เกิดความสับสน ความขัดแย้งหรือเสียความตั้งใจดีและการมีจิตอาสาสาธารณะเพราะประชาชนทั่วไปกำลังปลื้มปีติยินดีมีสมานฉันท์

ในอันที่จะได้มี โอกาสร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหาได้ยากอีกครั้งหนึ่ง นับแต่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา

รัฐบาลเชื่อว่า วันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดขึ้นนี้จะไม่กระชั้นชิดเกินควรจนกระทบต่อระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัคร และไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใด ทั้งจะไม่ช้าเกินควรจนเกิด ความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน

เพราะถึง อย่างไรก็ ไม่ยาวนานกว่า 150 วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขจะเกิดขึ้นในราวกลางปีนี้อันเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เมื่อหลายเดือนก่อน

รัฐบาลขอให้ประชาชนข่วยกันรักษาบรรยากาศความ สงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดองดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลา 4 ปีเศษที่ผ่านมาให้ยั่งยืนต่อไปจนผ่านห้นการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นที่ชื่นชมยินดีของนานาชาติการหาเสียงเลือกตั้ง

การชี้แจงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทาง ประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงแก่ ประชาชน แต่ความขัดแย้ง ข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤติของบ้านเมืองดังในอดีต ไม่ควรจะย้อนกลับมาหลอกหลอนเราอีก

ขณะเดียวกันขอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุดให้สมกับที่รอคอย โดยขอให้มีความรู้เท่าทันผู้สมัคร และมีความเข้าใจ วิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม รัฐบาลหวัง ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งและทุกฝ่ายจะช่วยกันใช้ระยะเวลาที่มีอยู่บแตปไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเล่านี้แก่ประชาชนเพื่อ ให้การเลือกตั้งครั้งแรกนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรมสมตามความมุ่งประสงค์ของพวกเราทุกคน

สำนักนายกรัฐมนตรี
23 มกราคม 2562