กกต ข่าวสดวันนี้ เลือกตั้ง62 ใช้สิทธิเลือกตั้ง

เลือกตั้ง62 : ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุภายใน 31 มี.ค.นี้

Home / ข่าวการเมือง / เลือกตั้ง62 : ผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุภายใน 31 มี.ค.นี้

กกต. แนะผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุยื่นนายทะเบียนอำเภอหรือส่งไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ มิเช่นนั้นอาจถูกจำกัดสิทธิ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ชี้แจงเรื่อง กกต. ชี้แจงเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ โดยระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรณีมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากมีเหตุจำเป็น

ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ โดยขอรับแบบ ส.ส. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงที่ทำให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งจำกัดสิทธิ 5 ประการ ดังนี้

1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.

2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.

3. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

4. ดำรงตำแหน่งราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุ จะถูกจำกัดสิทธิดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th โทร. 02 121 8888 หรือสายด่วน กกต. 1444