ข่าวสดวันนี้ ธาริต เพ็งดิษฐ์

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ธาริต เพ็งดิษฐ์

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ ธาริต เพ็งดิษฐ์

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรียกคืนเครื่องราชฯ ธาริต เพ็งดิษฐ์
  • เหตุถูกตัดสินจำคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท และคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • เครื่องราชฯ ที่ถูกเรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกคดีความผิดฐานหมิ่นประมาท และคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวม 2 คดี และถูกลงโทษไล่ออกและปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี