ข่าวสดวันนี้ รัฐบาลประยุทธ 2

เปิดร่างนโยบาย เร่งด่วน-หนุนแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลประยุทธ 2

Home / ข่าวการเมือง / เปิดร่างนโยบาย เร่งด่วน-หนุนแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลประยุทธ 2

ประเด็นน่าสนใจ

 • มีการเปิดเผยร่างนโยบายหลักรัฐบาล 12 ข้อ นโยบายเร่งด่วน
 • และอีก 12 ข้อนโยบายเน้นแก้ปัญหาปากท้องสนับสนุนแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีความยาว 40 หน้าประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
 3. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
 10. การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องที่จะต้องทำใน 1 ปีนี้ ประกอบด้วย

 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ