ข่าวสดวันนี้ ประธานศาลฎีกา ไสลเกษ วัฒนพันธุ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตั้ง ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ แทนนายชีพ จุลมนต์ ที่หมดวาระ
  • ให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา คนใหม่แทนที่คนเก่าที่หมดวาระไปโดยมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของนายไสลเกษ เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2497 สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐ

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในศาลยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา