โปรดเกล้า

โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.62

Home / ข่าวการเมือง / โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 21 ต.ค.62

จากที่ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 17 ต.ค.62 เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ แห่งรัฐตามมาตรา 122 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญนั้น

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ก็ได้มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้า พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญดังกล่าว โดยมีใจความระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาครั้งนี้ เป็นการพิจารณางบประมาณแผ่นดินในปี 2563 ของรัฐบาล และ พิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 โดยสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ฉบับนี้คือ การโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณในส่วนของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์