ข่าวสดวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สวนดุสิตโพล

โพลเผยดัชนีการเมือง พ.ย. พบ รัฐบาลแก้เศรษฐกิจได้ดีกว่าเดือนก่อน

Home / ข่าวการเมือง / โพลเผยดัชนีการเมือง พ.ย. พบ รัฐบาลแก้เศรษฐกิจได้ดีกว่าเดือนก่อน

ประเด็นน่าสนใจ

 • ส่วนดัชนีการเมืองโดยรวมได้คะแนน 3.94 คะแนน จาก 10 คะแนนเต็ม
 • ผลงานของนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน
 • คน 30.38 % เสนอแนะนักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือ ดุสิตโพล ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 2,469 คน ถึงเรื่องดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อสะท้อนสถานการณ์การเมืองไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดีขึ้น โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา จนพบว่า

คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือน พ.ย.62 จากประชาชน อยู่ที่ 3.94 คะแนน จาก 10 คะแนนเต็ม โดยแบ่งเป็นผลงานที่ดีขึ้นจากเดือน ต.ค. ประกอบด้วย

 1. ผลงานของรัฐบาล จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน
 2. การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน
 3. ผลงานของนายกรัฐมนตรี จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน
 4. การแก้ปัญหาความยากจน จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ส่วนผลงานรัฐบาลที่แย่ลงประกอบด้วย

 1. การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน
 2. ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน
 3. จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน
 4. ความสามัคคีของคนในชาติ ลดลงจาก 4.77 เหลือ 4.50 คะแนน
 5. การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ลดลงจาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน
 6. การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.28 คะแนน
 7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน
 8. การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน
 9. สภาพของสังคมโดยรวม ลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน
 10. ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย ลดลงจาก 4.36 เหลือ 3.99 คะแนน
 11. การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ลดลงจาก 4.05 เหลือ 3.72 คะแนน
 12. การปฏิบัติตน/ความสามัคคีของนักการเมือง ลดลงจาก 3.83 เหลือ 3.66 คะแนน
 13. ความเป็นอยู่ของประชาชน ลดลงจาก 3.72 เหลือ 3.55 คะแนน
 14. การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ลดลงจาก 3.97 เหลือ 3.47 คะแนน
 15. การแก้ปัญหายาเสพติด ลดลงจาก 3.58 เหลือ 3.44 คะแนน
 16. การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.40 คะแนน
 17. การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ลดลงจาก 3.73 เหลือ 3.39 คะแนน
 18. ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ลดลงจาก 3.67 เหลือ 3.35 คะแนน
 19. สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 3.54 เหลือ 3.34 คะแนน
 20. การแก้ปัญหาการว่างงาน ลดลงจาก 3.44 เหลือ 3.31 คะแนน
 21. ราคาสินค้า ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.24 คะแนน

ส่วนข้อเสนอแนะทางการเมืองนั้น ประชาชนส่วนใหญ่

 • 39.76% อยากให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
 • 30.38 % นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 • 19.27 %ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • 16.57 % ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน
 • 11.51 %นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ดุสิตโพล