พรรคอนาคตใหม่ ส.ส.งูเห่า โหวตสวนพรรค

มติพรรคอนาคตใหม่ ขับ 4 ส.ส. งูเห่าพ้นพรรค

Home / ข่าวการเมือง / มติพรรคอนาคตใหม่ ขับ 4 ส.ส. งูเห่าพ้นพรรค

ประเด็นน่าสนใจ

  • มติที่ประชุมใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ขับ 4 ส.ส. โหวตสวนมติพรรค
  • สมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว ต้องหาสังกัดพรรคภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะสิ้นสุดการเป็น ส.ส.

ที่สำนักงานพรรคอนาคตใหม่ กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าและตัวแทนสมาชิกพรรคจากทุกจังหวัดของพรรคอนาคตใหม่จากทั่วประเทศ ได้มารวมตัวกันเพื่อการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/2562

โดยนอกจากวาระการประชุมที่เกี่ยวกับรายงานประจำปีทั่วไปแล้ว ยังได้มีการอภิปรายและลงมติในประเด็นสำคัญ คือการพิจารณาในกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ตรงกับพรรค เพื่อเสนอที่ประชุมร่วมกันระหว่างที่ประชุม ส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ดำเนินการขับออกจากสมาชิกพรรคหรือไม่

โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาประกอบไปด้วย

1.นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่

2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี

3.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี

และ 4.นางสาวกวินนาท ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี

ตามที่ตัวแทนคณะทำงานจังหวัดพรรคอนาคตใหม่ได้รวมตัวกันเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญ

โดยการอภิปรายในที่ประชุมวิสามัญ ซึ่งกินเวลากว่าสองชั่วโมง ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจากทั้งผู้ที่เห็นควรให้มีการขับออกและเห็นว่าไม่ควรขับออก

ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การกระทำของทั้งสี่คนไม่เคารพในติที่ประชุม ส.ส. และยังขัดต่ออุดมการณ์ของพรรค และนโยบายของพรรคตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน และยังกระทำกันต่อเนื่องหลายครั้ง จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการขับออก

ส่วนสมาชิกที่อภิปรายไม่เห็นด้วยนั้น มองว่าการขับออกอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของพรรคในสภาผู้แทนราษฎรได้

หลังจากการอภิปรายซึ่งกินเวลายาวนานกว่าสองชั่วโมง ที่ประชุมวิสามัญจึงได้มีการลงมติกัน โดยจากองค์ประชุม 266 ราย มีการลงมติเห็นควรให้ขับทั้งสี่คนออกจากสมาชิกพรรค 250 เสียง ไ

ม่ให้ขับออกจากสมาชิกพรรค 5 เสียง

และบัตรเสีย 6 ใบ

ซึ่งผลการลงมติดังกล่าวนี้ จะได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันระหว่างที่ประชุม ส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค เพื่อดำเนินการขับทั้งสี่คนออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อไป

4 ส.ส. ที่ถูกขับไล่ได้แก่

  • ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่
  • พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี (เขต1)
  • จารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี (เขต2)
  • กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี

รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และไม่สามารถสังกัดพรรคการเมืองอื่นได้ ภายใน 30 วัน จะสิ้นสุดการเป็น ส.ส.