ข่าวสดวันนี้ ให้เมียนมากู้เงิน

ครม.อนุมัติให้เมียนมากู้เงิน 777 ล้านไปพัฒนาสาธารณูปโภคเมืองเมียวดี

Home / ข่าวการเมือง / ครม.อนุมัติให้เมียนมากู้เงิน 777 ล้านไปพัฒนาสาธารณูปโภคเมืองเมียวดี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม.อนุมัติเงินกู้ให้กับเมียนมา 777 ล้านบาท
  • เงินจำนวนนี้ ทางการเมียนมาเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคที่เมืองเมียวดี

นางสาวรัชฎา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ดำเนินการให้การช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเมียนมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี เพื่อการปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน วงเงิน 777 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 อายุสัญญา 30 ปี รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี

โดยกำหนดมีการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยและใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับสัญญาเงินกู้

สำหรับความสำคัญของเมืองเมียวดีคือ เป็นพื้นที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาและไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่การค้าชายแดนกับไทยผ่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงประมาณ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นเส้นทางการสัญจรของสินค้าและผู้คนจากไทยไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ของเมียนมา

ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในโครงการฯนี้จะเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคของเมียวดีให้สามารถรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับเมือง และระดับประเทศบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนที่อาศัยในเมืองเมียวดีจะสามารถเข้าถึงน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะการได้รับผลกระทบจากมลพิษทางขยะที่น้อยลง