เปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ 5

Home / ข่าวการเมือง / เปิดรายชื่อคณะรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ 5


นายกฯ นำครม. อภิสิทธิ์5 ถ่ายรูป (07-06-10)

สรุปรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหมรัฐบาลอภิสิทธิ์ 5

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี

พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี? รองนายกรัฐมนตรี

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นางพรทิวา นาคาศัย? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอิสสระ สมชัย? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระชัย วีระเมธีกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฯพร้อมรัฐมนตรีใหม่ถ่ายรูปหมู่
นายกฯพร้อมรัฐมนตรีใหม่ถ่ายรูปหมู่

หมายเหตุรายชื่อสีนํ้าเงินคือรัฐมนตรีใหม่