แผนปรองดองเปิดหลักสูตร โตไปไม่โกง

Home / ข่าวการเมือง / แผนปรองดองเปิดหลักสูตร โตไปไม่โกง

กทม.เพิ่มหลักสูตรโตไปไม่โกง เชื่อทำลายทัศนคติ เก่งแต่โกง

11 มิย. ในการประชุมร่วมระหว่างตัวแทน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? นักธุรกิจ? นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมกับ นายอภิสิทธิ์? เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี? เพื่อร่วมระดมความเห็นแนวทางการทำงานตามแผนปรองดองเพื่อการปฏิรูประเทศไทย? โดยในตอนหนึ่งตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร นำโดย พญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)? นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์? รองผู้ว่า กทม นางทยา ทีปสุวรรณ? รองผู้ว่ากทม. เสนอแนวคิดต่อที่ประชุมว่ากรุงเทพฯเตรียมเปิดหลักสูตร โตไปไม่โกง เข้าเป็นวิชาเรียนในสถานศึกษาสังกัดกทม. 435 โรงเรียน โดยจะถือเป็นหนึ่งในแผนปรองดองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ทั้งนี้ กทม.จะนำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ หรือหลักสูตร โตไปไม่โกง มาใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 220 แห่ง ในระดับอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งในวันที่ 22 มิ.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. จะแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

ขณะนี้คณะกรรมการได้ร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งในระดับอนุบาลจะสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน และระดับชั้นประถมศึกษาจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

สำหรับแนวคิดดังกล่าวจะให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกกับเยาวชน โดยปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกทม. แล้วหันมาเน้นการส่งเสริมจริยธรรมและการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

อย่างไรก็ตาม? กทม.จะจัดฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาประมาณ 1,000 คน เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและมีทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดแนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็จะมีการเผยแพร่และรณรงค์ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับสังคม

เรียบ เรียงข่าวโดย Mthai news