PM 2.5 ฝุ่นละออง

มติครม. ยกระดับมาตรการจัดการ PM 2.5

Home / ข่าวการเมือง / มติครม. ยกระดับมาตรการจัดการ PM 2.5

วานนี้ ( 21 ม.ค. 2563) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การยกระดับมาตการการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออกงในช่วงสถานการณ์วิกฤต ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีนโยบายมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 โดย มีรายละเอียด คือ

ให้จำกัดจำนวนและลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งจากแหล่งกำเนิดในกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โรงงาน การเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงให้มีการยกระดับความเข้มงวด

สั่งหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไข-ดำเนินการเร่งด่วน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ดำเนินการออกข้อบังคับเพิ่มเติม จำกัดพื้นที่รถบรรทุก 10 ล้อ ห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเพิ่มถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก
 • ห้ามรถ 10 ล้อ เข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกทม. ในวันคี่ ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนวันคู่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามเวลาที่กำหนด
 • ยกระดับความเข้มข้นรถควันดำให้เข้มข้นมากขึ้น
 • ห้ามที่มีมลพิษเกินมาตรฐานมามาใช้งาน

กรมการขนส่งทางบก

 • ตรวจรถควันดำอย่างเข้มงวด เพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด โดยร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพฯ
 • เข้มงวดในการตรวจจับรถควันดำ ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก โดยให้มีการออกคำสั่งห้ามใช้รถ หากพบว่า มีปัญหา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • มอบหมายให้ไปดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ให้สั่งหยุดกิจการ
 • ขอความร่วมมือในการลดกำลังผลิตในช่วงวิกฤตฝุ่นละออง

กรุงเทพฯ

 • ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า
 • ห้ามเผาในที่โล่ง และให้ดำเนินการตามกฎหายอย่างเข้มงวด

จังหวัดอื่น ๆ

 • ให้ออกเทศบัญญัติ ควบคุมการเผาขยะ หญ้า พืชไร่ พืชสวนต่างๆ ทั้งในที่ดินส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะ
 • เข้มงวดในการควบคุมยานพาหนะ โรงงานและการก่อสร้าง

ข้อเสนออื่นๆ

 • ขอความร่วมมือหน่วยราชการ เอกชน ประชาชน ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว
 • รถยนต์ของหน่วยงานราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำ
 • สนับสนุนให้ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน ไม่เกิน 10 ppm
 • ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปี
 • ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานอื่น สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงวิกฤติ