ข่าวสดวันนี้ วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน

สั่งย้าย อธิบดีกรมการค้าภายใน เซ่นปมตุนหน้ากากอนามัย

Home / ข่าวการเมือง / สั่งย้าย อธิบดีกรมการค้าภายใน เซ่นปมตุนหน้ากากอนามัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ให้มีผลทันที
  • ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ปชช. ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (15 มี.ค.2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีคำสั่งย้าย นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรึโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบ แล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้ที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งสาเหตุของคำสั่งโยกย้ายครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน จากกรณีการกักตุนหน้ากากอนามัย จนเกิดปัญหาการขาดแคลนในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ โดยคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 80/2563

เรื่องข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจําหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการ ของกรมการค้าภายใน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตําแหน่ง อธิบดี กรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม

จนกว่าจะมีการตรวจสอบ แล้วหรือมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าว ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กํากับดูแลของ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนต่อไป