ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน นโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัย ปี 2556

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน นโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัย ปี 2556

ธรรมศาสตร์

MThai News: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญร่วมงาน นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556 เพื่อรับฟังข้อมูลผลงานความสำเร็จของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นและชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใต้กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามแนวนโยบายหลัก 3 ประการ คือ การมุ่งสู่ความเป็น  “มหาวิทยาลัยวิจัย” “มหาวิทยาลัยนานาชาติ” และ “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน และช่างภาพสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว “นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556” ร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ ผลงานความสำเร็จของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านมา แนวทางและเป้าหมายเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้กลยุทธ์ 6 I ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดยภายในงาน ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ จากท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดภายในงาน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากท่าน เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
ผศ.ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MThai News

 

ธรรมศาสตร์ เชิญร่วมงาน นโยบายและทิศทางมหาวิทยาลัย ปี 2556