ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมวิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ม.เกษตรศาสตร์ เชิญร่วมวิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ

67621_335295139911057_142046248_n

จากกรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้กำหนดโครงการระบบทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือ ซึ่งช่วง N1 เริ่มต้นจากทางพิเศษศรีรัช มาตามถนนรัตนาธิเบศร์ ผ่านแยกแคราย มาตามถนนงามวงศ์วาน ถึงแยกเกษตรศาสตร์  ซึ่งต้องผ่าเข้าไปกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บริเวณถนนงามวงศ์วาน ทำให้เกิดเสียงคัดค้านจากทางบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ล่าสุดที่หน้าแฟจเพจเฟสบุ๊ก “คัดค้านการสร้างทางด่วน ถนนงามวงศ์วาน ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ได้มีข้อความเชิญชวนร่วม วิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 ” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีข้อความดังนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วม วิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำ “ประชาคมเกษตรกลาง บางเขน วิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1” เพื่อนำเสนอข้อมูลผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียงในด้านต่าง ๆ เหตุผลการค้ดค้าน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรมด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผังเมือง ฯลฯ รวมถึงร่วมกันวิพากษ์โครงการ อภิปราย และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน นิสิตทุกคณะ ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่ง มก. นักเรียน และบุคลากรในเกษตรกลางบางเขน กรม กองต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วม “วิพากษ์โครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

กำหนดการ

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิด
09.30 – 11.00 น. วิพากษ์โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอนที่ 1
โดย ศ.ดร. วิโรจน์ รุโจปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รศ.ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมนักผังเมืองไทย
และ ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มก. ดำเนินรายการ
11.00 – 11.45 น. ร่วมวิพากษ์โครงการ อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
11.45 – 12.00 น. สรุปผลการวิพากษ์โครงการ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

MThai News