ข่าวดี! ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าทำงาน 800 อัตรา

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวดี! ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าทำงาน 800 อัตรา

เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ในปีบัญชี 2558 จำนวน 800 อัตรา

โดยในตำแหน่งดังกล่าวจะมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธีปฏิบัติ ของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ธ.ก.ส., ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สมัครงาน
ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครงาน

 

ซึ่งผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 มกราคม 2559 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ที่เบอร์ 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5

กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2244-5880-1 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ส่วนการชำระเงินนั้น กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มกราคม 2559 และตรวจสอบผลการชำระเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน รวมถึงพิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานที่สอบข้อเขียนประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครประกอบด้วย ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) มีสัญชาติไทย, เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ, เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง, ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสมารถ

ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ดังนี้

1.บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ

2.การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3.เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ ดังนี้ สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกาหนดได้, ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานบริการอย่างแท้จริง, มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี, หากมีความสามารถด้านภาษาอื่น ๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลข่าวจาก sobkorpordotcom

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News