หอชมเมืองกรุงเทพ,

เปิดชื่อคณะกรรมการ ‘มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร’

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดชื่อคณะกรรมการ ‘มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร’

เปิดชื่อคณะกรรมการ “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” 

จากรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กรุงเทพมหานคร โดยมีการใช้งบลงทุนประมาณกว่า 4,600 ล้านบาท และให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและไม่ต้องประมูลนั้น

ล่าสุดได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ “มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร” เพื่อให้มาทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการดังกล่าวแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร. พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิ

หอชมเมืองกรุงเทพ,

ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการกฤษฎีกา, กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

…………………………………………………..

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการมูลนิธิ


ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการเหรัญญิกสภากาชาดไทย, กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), และ กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
…………………………………………………..

นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ กรรมการมูลนิธิ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
…………………………………………………..

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี กรรมการมูลนิธิ


ปัจจุบันเป็น ศิลปินแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์
…………………………………………………..

ร้อยโท ดร. สุวิทย์ ยอดมณี กรรมการมูลนิธิ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองประธาน มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
…………………………………………………..

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ กรรมการมูลนิธิ


ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา
…………………………………………………..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ กรรมการมูลนิธิ


ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับ มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคลเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมิได้มุ่งหากำไรมาแบ่งปันกัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และทำการศึกษาร่วมกับนักวิชาการในด้านต่างๆ หลายวงการ เป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนดำเนินโครงการแสงแห่งความภาคภูมิและหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเกิดความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชาติและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆ มายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบไป