ศิริราช – เอสซีจี เปิด ศูนย์ความรู้สูงวัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุ

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศิริราช – เอสซีจี เปิด ศูนย์ความรู้สูงวัย เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุ

ศิริราช – เอสซีจี เปิดตัว ศูนย์ความรู้สูงวัยพร้อมแจกหนังสือ “ชีวิตดีออกแบบได้
รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


ความร่วมมือศิริราช-เอสซีจี

         ศิริราช – เอสซีจี เปิดตัว ศูนย์ความรู้สูงวัย เพื่อส่งต่อความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย สำหรับประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุข ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือจากงานวิจัยและพัฒนาด้านโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โดยองค์ความรู้นี้เป็นการผนวกศาสตร์ทางการแพทย์ กับการออกแบบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเข้าด้วยกัน  พร้อมแจกหนังสือ ชีวิตดีออกแบบได้ ให้ความรู้เรื่องการออกแบบ Space Design Solution ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินการเคลื่อนไหว


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

          ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อีกไม่นานประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ  นับเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุ และเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีโรคเฉพาะทางที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างถูกต้อง และใส่ใจเป็นพิเศษ  จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย  โดยได้รับความร่วมมือจากเอสซีจีต่อยอดจากงานวิจัย ในการผนวกองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์และด้านการอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็น ศูนย์ความรู้สูงวัย ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติก่อนออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตรวมทั้งความรู้ด้านการเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุด้วย

          “ทั้งนี้ยังมีนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ คู่มือความรู้ผู้สูงวัย เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะที่ศูนย์นี้เท่านั้น ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะให้บริการและรักษาผู้ป่วยได้ครบวงจรมากขึ้น  อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และ ญาติ ได้มีพื้นที่ที่สามารถมาทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่บ้านอย่างไม่ติดขัดแล้ว ยังถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสมคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าว


นายนิธิ ภัทรโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย

          ทางด้านเอสซีจี นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “เอสซีจี  ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุมาโดยตลอด โดยมีการต่อยอดและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ  และได้เปิดตัว เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution)  มาตั้งแต่ปี 2557   โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่างอิสระ สะดวกปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี ภายในบ้านร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว


การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

          การร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศอย่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้  เอสซีจี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ให้เกิดการตระหนักรู้และมีการป้องกันเพื่อพร้อมรับมือกับโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรู้เท่าทัน โดยได้ผนวกองค์ความรู้ด้านการแพทย์จากศิริราช กับความรู้ด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เอสซีจีมีความเชี่ยวชาญ บูรณาการเป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต  โดยเน้นการออกแบบที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย ลดการพึ่งพา ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับญาติและผู้ดูแลอีกด้วย ซึ่ง เอสซีจี มีความภูมิใจที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

พาชมศูนย์ฯ และทดลองสวมชุดจำลองความเสื่อมของผู้สูงอายุ

          การเปิดตัว “ศูนย์ความรู้สูงวัย” และ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” โดยศิริราชและเอสซีจี จึงถือเป็นมิติใหม่ของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์และที่อยู่อาศัย อันเกิดจากความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือระหว่างศิริราช และเอสซีจีนี้ จะยังคงมุ่งศึกษาและพัฒนางานวิจัยในด้านอื่น ๆ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง เพื่อต่อยอด และบูรณาการองค์ความรู้ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคต

แผงเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

          ศูนย์ความรู้สูงวัย โดยศิริราช และเอสซีจี เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C บนพื้นที่กว่า 90 ตร.ม. ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับฝึกปฎิบัติให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการส่งต่อการดูแลจากโรงพยาบาลไปสู่บ้าน โดยมีทีม Eldercare Specialist จากเอสซีจี พร้อมให้คำปรึกษาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกลับไปพักฟื้นที่บ้าน  ซึ่ง “ศูนย์ความรู้สูงวัย” เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจีให้คำปรึกษาในวันอังคาร พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร 099-049-4044 และ 061-404-7922

          สำหรับการจัดทำหนังสือ คู่มือความรู้ผู้สูงวัย ซึ่งจะมีการจัดพิมพ์เป็นชุดความรู้ โดยเล่มแรกชื่อ ชีวิตดีออกแบบได้ เน้นความรู้เรื่องการออกแบบ Space Design Solution ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินการเคลื่อนไหว จากระบบข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อส่วนล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและประชาชนในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
www.si.mahidol.ac.th/th/ศูนย์ความรู้สูงวัย