DIP IP Champion กรมทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาต่อยอด ไอเดีย

สร้างสรรค์ ดี มีรางวัล IP Champion 2018

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สร้างสรรค์ ดี มีรางวัล IP Champion 2018

“สร้างสรรค์ดี มีรางวัล”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีการคัดเลือก IP Champion 2018 เฟ้นหาสุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากไอเดียของนักคิดนักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ และคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการสร้างมาตรฐานการผลิตในระดับสากลซึ่งระบบการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0” กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดการคัดเลือก IP Champion อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

โดยในปีนี้ได้เพิ่มกิจกรรม Roadshow ลงพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ 6 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ เพชรบุรี และสงขลา เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้คำแนะนำในการประกวดแก่ประชาชน ผู้ประกอบการหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพิจารณาคัดเลือกใหม่ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย

​1. รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สาขาละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล โดยจะพิจารณาจากแนวคิดของการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

​2. รางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย รวม 4 รางวัล ได้แก่

สาขาสถาบันอุดมศึกษา 1 รางวัล

สาขาสถาบันอาชีวศึกษา 1 รางวัล

สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ 1 รางวัล

สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและ Startup 1 รางวัล

นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัล IP Champion จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งาน IP Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีรวมทั้งกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานพันธมิตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หนังสือรายงานประจำปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์กรนวัตกรรมในต่างประเทศ เป็นต้น IP Champion 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.ipthailand.go.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่

ประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น

สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์โทร. 02 547 4717, 02 547 5012

สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โทร. 02 547 4713, 02 547 5057

สาขาเครื่องหมายการค้าโทร. 02 547 4689, 02 547 4312

สาขาลิขสิทธิ์โทร. 02 547 4633, 02 547 4704

ประเภทองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โทร. 02 547 6040, 02 547 4661