7-11 คอร์รัปชัน ซีพี ออลล์ ต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยนประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วัน ต่อต้านคอร์รัปชันสากล เซเว่น อีเลฟเว่น

ซีพี ออลล์ รวมพลัง ต่อต้านคอร์รัปชัน ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเข้มข้น

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ซีพี ออลล์ รวมพลัง ต่อต้านคอร์รัปชัน ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเข้มข้น

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รวมพลังครั้งสำคัญในองค์กร “ประกาศเจตนารมณ์ ซีพี ออลล์ องค์กรธรรมาภิบาลและ ต่อต้านคอร์รัปชัน ” ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล

ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญอีกครั้งจากผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ซีพี ออลล์ โดยถือฤกษ์วัน ต่อต้านคอร์รัปชันสากล จัดงานประกาศเจตนารมณ์ ซีพี ออลล์ องค์กรธรรมาภิบาล และ ต่อต้านคอร์รัปชัน นำโดยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ นำผู้บริหารและพนักงานกว่า 1,500 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังแห่งองค์กรธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักและให้ความสําคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่ากว่า 30 ปีที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทนำเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวกแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

“ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและเติบโตอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะตระหนักในเรื่อง ธรรมาภิบาล อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ในระดับสังคม ชุมชนและประเทศชาติ” นายก่อศักดิ์ย้ำ

ในช่วงที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้เอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางระบบการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กร อย่างต่อเนื่องโดยประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน