เด็กจบใหม่ 1.57 แสนคนตกงาน จบแล้วเดินเตะฝุ่นเพียบ!

Home / ข่าวสังคมออนไลน์ / เด็กจบใหม่ 1.57 แสนคนตกงาน จบแล้วเดินเตะฝุ่นเพียบ!

เด็กจบใหม่ 1.57 แสนคนตกงาน จบแล้วเดินเตะฝุ่นเพียบ! 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะการว่างงาน โดยเผยว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีผู้ว่างงาน 3.77 แสนคนคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 (ชายร้อยละ 0.9 และหญิงร้อยละ 1.0) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าจํานวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9 หมื่นคน

เด็กจบใหม่1

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานของแต่ละภาคกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.7 เป็นร้อยละ 1.0 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะผู้ว่างงานตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน 2.12 แสนคน หรือร้อยละ 56.2 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อน 1.65 แสนคน หรือร้อยละ 43.8

โดยระดับการศึกษาที่สําเร็จของผู้ว่างงานจํานวน 3.77 แสนคน พบว่า ระดับการศึกษาที่มีผู้ว่างงานมากที่สุดคือ ระดับอุดมศึกษา 1.57 แสนคน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.4 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.4 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา 1.3 หมื่นคน เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ว่างงานระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุด 4.6 หมื่นคน รองลงมา
คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.3 หมื่นคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.7 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานระดับประถมศึกษา ลดลง 1.2 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ํากว่าประถมศึกษา 4 พันคน

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)