วัคซีน สัตว์ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า

สาวกน้องหมา ทาสน้องแมวต้องรู้ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า

Home / รายงานพิเศษ / สาวกน้องหมา ทาสน้องแมวต้องรู้ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า
สาวกน้องหมา ทาสน้องแมวต้องรู้ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า

พระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

“สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง “เจ้าของ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองด้วย “วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ “เครื่องหมายประจำตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายประจำตัว สัตว์ควบคุม “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัข อาการ

ผู้ครอบครอง หมายรวมถึง เจ้าของโดยตรง และผู้ที่ให้อาหาร หรือที่พักอาศัยแก่สัตว์นั้น แม้ผู้ครอบครองจะไม่ให้สัตว์นั้นเข้าไปในบริเวณบ้านของ

โรคพิษสุนัขบ้า

หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2535 ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว คือ เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

ในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับ การฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

มาตรา 6 วรรคสอง เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามวรรคหนึ่งไว้ กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

มาตรา 7 ในกรณีที่เครื่องหมายประจําตัวสัตว์สูญหายหรือชำรุด ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมขอเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบเหตุ

มาตรา 11 เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลา ที่พบว่าสัตว์ควบคุมนั้นมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 12 ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดถูกสัตว์ควบคุมอื่นที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ไม่ว่าสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั้น แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด เพื่อให้สัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีน ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ควบคุมที่ถูกกัดไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่เวลาที่รู้ว่าถูกกัด

กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่เจ้าสัตว์ควบคุมไม่เฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ที่ถูกตัดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2560 ลงวันที่ 23 มิ.ย.60

โดยให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน