ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามเจ้าของธุรกิจ เก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ประกาศราชกิจจาฯ ห้ามเจ้าของธุรกิจ เก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ห้ามเจ้าของธุรกิจเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน แต่สามารถเรียกเงินประกันเกิน 1 เดือนได้หากผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนสิ้นสุดสัญญา และห้ามเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ เกินกว่าที่ทางการไฟฟ้า-ประกาศ เรียกเก็บ