Exclusive: จากผู้ “บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” สู่ 3 รางวัลระดับนานาชาติ

Exclusive: จากผู้ “บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” สู่ 3 รางวัลระดับนานาชาติ

“บรรยายฟรีตอบแทนภาษีประชาชน” ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองใด หากแต่เป็นโครงการหนึ่งของ ‘ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ’ ดร.หนุ่มจากแดนอีสาน ซึ่งไม่ใช่ ดร.ผู้เรียนจบในระดับปริญญาเอกทั่วไป แต่มีประวัติในด้านการเรียนและการทำงานที่ไม่ธรรมดา.