กฟผ.ชวนประชาชน ปิดไฟเวลา13.00-15.00 น. และ 18.30-20.30 น.

กฟผ.ชวนประชาชน ปิดไฟเวลา13.00-15.00 น. และ 18.30-20.30 น.

กฟผ.ชวนประชาชน ร่วมกันประหยัดไฟ หลังสหภาพเมียนมาร์แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและซอติก้าในช่วงระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 27 เมษายน 2558