เปิด พรฏ.เงินประจําตําแหน่ง คสช., สนช., สปช.,กมธ.สิทธิประโยชน์เพียบ

เปิด พรฏ.เงินประจําตําแหน่ง คสช., สนช., สปช.,กมธ.สิทธิประโยชน์เพียบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ