สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่

สมเด็จพระบรมฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 แก่พสกนิกรชาวไทย