ทบ.ส่งทหารช่างเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง57

ทบ.ส่งทหารช่างเร่งพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคูคลอง57

ทบ.สานต่อ “โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำปี 57” ส่งทหารช่างเข้าขุดลอก คูคลองใน 25 จังหวัด 59 แผนงาน หวังให้เกิดโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในปี 2557 นี้…